Menü
Ahol megtalálja a tökéletes kerítést!

Általános Szerződési Feltételek

Megrendelési, Szállítási, Beépítési, Fizetési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

mely, elválaszthatatlan részét képzi a Torland-Ker Kft. (Székhely:9026 Győr, Tőzike u. 3. Adószám:13569596-2-08), mint Vállalkozó által kerítések, kapuk valamint kiegészítőinek értékesítésére, a szerződő féllel (továbbiakban Megrendelővel) kötött Megrendelési Szerződésnek.

 

1. A megrendelés létrejötte

 

 1. Vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli megkeresésére térítésmentesen részletes előzetes ajánlatot készít, amelyet írásosformában ad át az ügyfélnek.

 

 1. A részletes árajánlat tartalma:

 

- ügyfél 1/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével a kerítés, kapuk és kiegészítők típusa, anyaga, mérete, színe, opciók és különleges igények, a nyitásmódok és nyitásirányok, továbbá tételesen a nettó eladási összegek

 

- szállítás és/vagy beépítéses megrendelés esetén az ügyfél 1/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével külön munkadíj táblázatban a kiszállás/felmérés díja, a szállítási díj, a beépítés díj, kőműves munka díja, továbbá tételesen a szolgáltatások nettó összegei, vállalt gyártási határidők és fizetési kondíciók.

 

c. Az árajánlat végösszege az ajánlatban szereplő kerítésekre és kapukra illetve a felsorolt kiegészítőkre vonatkozik, a szolgáltatások végösszege a munkadíj táblázatban szereplő szolgáltatásokra vonatkozik.

 

 1. Az ajánlat a keltétől számítva az ajánlatban megadott napig érvényes.
 2. Beépítés nélküli megrendelés esetén, amennyiben az ügyfél a d. pontban írt időtartamon belül a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat–módosítás nélkül–elfogadja, a szerződő felek megrendelést írnak. Amennyiben az ügyfél az ajánlatmódosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlatmódosítása után kerülhet sor a megrendelésre.
 3. Beépítéses megrendelés esetén, amennyiben az ügyfél a d. pontban írt időtartamon belül a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat írásban elfogadja, a Vállalkozó az ügyféllel egyeztetett időben, kiszállási /felmérési díj ellenében szakembert biztosít a felméréshez, a nyílászárók méretének pontos megállapításához. A felmérés során felmérési dokumentum készül. Az árajánlatból a felmérési dokumentum alapján készül el a megrendelő szerződés. Amennyiben az ügyfél nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát. Megrendelő a megrendelő szerződés aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felmérésről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.
 4. Megrendelőnek tekintendő a megrendelése elfogadásakor a „Számlázási Cím”feliratnál szereplő személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.
 5. Megrendelő a megrendelés fogadásával (aláírásával és / vagy ráutaló magatartásként előleg utalásával) egyidejűleg köteles a megrendelésben a termékek bruttó végösszegét előleg jogcímén befizetni a Vállalkozó pénztárába, vagy a Vállalkozó bankszámlájára átutalni.

 

 1. A megrendelésben szereplő, a Vállalkozó által vállalt gyártási határidő azon a napon indul, mely napon a Megrendelő az 1/h pontban írt előleget a Vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen előleget a Vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja. Fenti feltétel teljesülésével a Vállalkozó a megrendelő szerződés műszaki tartalma alapján gyártásba adja a termékeket. Vállalkozó az előlegről az előleg befizetésével egyidejűleg, vagy a Vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 1 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a Megrendelő részére.

Megrendelő a megrendelő szerződés elfogadásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről és nyitás módjairól megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott. A gyártásba küldött termékeken módosítást kérni vagy termék gyártását lemondani nincs lehetőség. A leelőlegezett, de még gyártásba nem küldött megrendelő szerződéstartalmán a Megrendelő írásban módosítást kezdeményezhet. Amennyiben a szerződés tartalmán módosítás lett végrehajtva, annak tartalmáról a Vállalkozó új megrendelő szerződést készít, melyet a Megrendelőnek írásban kell jóváhagynia. Az így módosított megrendelés gyártási határidejét az új megrendelő szerződés tartalmazza. Amennyiben a módosítás a termékek után fizetendő végösszeget is módosítja és a már befizetett előleg összege a módosított végösszeg minimum 40%-át nem fedezi, úgy a Megrendelő a különbözetett egyidejűleg megfizeti.

 

 1. Vállalkozó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását, és a terméket gyártó cég által előírt szakszerű beépítést. Vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is kiviteleztetheti, erről külön tájokoztatást nem köteles a Megrendelőnek adni. Megrendelő a megrendelő szerződés elfogadásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

 

2. A megrendelés teljesítése

 

 1. Vállalkozó a megrendelésben rögzített kerítéseket, kapukat és tartozékait az ÁSZF 1/e,1/f és 1/j pontjainak figyelembevételével teljesíti.
 2. Vállalkozó a megrendelésben vállalt gyártási határidőhöz képest késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő kötbérre tarthat igényt. A kötbér munkanapi mértéke a bruttó vételár 0,2 %-a, de maximum a bruttó vételár 10%-a. Amennyiben a késedelem olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó nem felelős, és a késedelem megszüntetésére semminemű hatása nincs és erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, mentesül kötbérfizetés kötelezettsége alól. Vállalkozó hibájából bekövetkezett, a megrendelésben vállalt határidőhöz képest késedelmes teljesítéskor akadályközléssel élhet, legkésőbb a határidő lejárta előtti10 munkanappal, mely esetben új teljesítési határidőben állapodnak meg a Megrendelővel.
 3. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartóshiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a Vállalkozó a vállalt határidőhöz képest további 45 napon belül sem tud teljesíteni, és Megrendelőnek a módosult időpontról tájékoztatást adott, úgy jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy köteles a Megrendelőnek a megfizetett vételárelőleget visszafizetni.

 

3. A termék átadás-átvétele

 

 1. A termék átadás-átvétele időben minden esetben a raktárra kerülést követően a beépítést vagy a Megrendelő általi elszállítást megelőzően következik be. Ekkor mennyiségi és szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés).

 

 
 1. Vállalkozó köteles a Megrendelőt az átadás-átvétel lehetséges időpontjáról értesíteni. Az átadás-átvétel napját kell tekinteni a teljesítés határidejének. Ha az átadás-átvételidőpontjáról az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével sem sikerül megállapodni, úgy a megrendelt termékeket a megrendelésnek megfelelően teljesítettnek kell tekinteni.
 2. Az átadás-átvétel helyszíne a Megrendelővel előre egyeztetett helyszín.
 3. Megrendelő és a Vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termékátadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart az ÁSZF 1/e, 1/g és 1/j pontjának megfelelően. Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a Megrendelő feladata). Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF 1/e, 1/g és 1/j pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a Megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.
 4. Megrendelő a termék átvételével–a Vállalkozó végszámlája ellenében–köteles a jelen ÁSZF 1/h pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó termékár részt megfizetni.
 5. Megrendelő az előző pontban írt termékek utáni fizetéskötelezettségének maradéktalan teljesítéséig nem tarthat igényt a termékek lerakodására és a beépítés megkezdésére.
 6. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF 3/b pontjában írt értesítést követő 15naponbelül a termék szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a Vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke 2500,- Ft/nap. Amennyiben a Megrendelő a készterméket 364napon belül sem szállítja el, a Vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a Megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.
 7. Beépítéses megrendelés esetén a Vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és a beépítést. Megrendelő vagy megbízottja beépítési helyszínen beépítést követően köteles átadás-átvételt végrehajtani és a beépítés, szállítás díját megfizetni.
 8. Megrendelő a termékek árának és egyéb díjak (munkadíj, fuvardíj, stb.) teljes kifizetéséig a megrendelt termékek a Vállalkozó tulajdonát képezik.
 9. Esetleges reklamációt a Megrendelő írásban haladéktalanul köteles a Vállalkozó tudomására hozni. Vállalkozó a Megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a Megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles a Vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.
 10. Amennyiben a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a Vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést, a teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges. A felmerülő reklamációt írásban haladéktalanul köteles a Vállalkozó tudomására hozni. Vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a Megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően, a hibakijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

 

4. Kötelezettség

 

a. Vállalkozó a jelen ÁSZF 1/e vagy 1/f pontjában írt megrendelés alapján a forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályok és a megrendelt termékeket gyártó cégek által vállalt, a megrendelés időpontjában érvényben lévő kötelezettségeket vállalja (szavatosság, jótállás, garancia). Megrendelő a megrendelő szerződés elfogadásával elismeri, hogy a termékre jellemző kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott.

 

b. A kötelezettség kezdő időpontja a termék átadás-átvételének időpontja.

 

c. Megrendelő az 1 évnél hosszabb garanciával rendelkező termékek esetén a garancia megtartásához köteles a rendszeres karbantartási és felülvizsgálási műveleteket az eladást követő 12. hónap befejeztével, de még a 14. hónap vége előtt, majd pedig minden azt követő 12. hónap végével, de még a 14. hónap vége előtt írásban kérni. A karbantartási munkákat Megrendelő kérésére és költségére a forgalmazó által kirendelt vagy a forgalmazó által elfogadott szakembernek kell elvégeznie.

 

d. Megrendelő a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban köteles a Vállalkozó tudomására hozni. Vállalkozó a Megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kivizsgálására szakembert küld. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása vélhetően jogos, a Vállalkozó felveszi a kapcsolatot a gyártóval, és közösen gondoskodnak a törvényi előírásoknak megfelelően a hiba kijavításáról. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a Megrendelő köteles a Vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálatasorán felmerültek.

 

e. Vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha a Megrendelő a terméket nem megfelelően szállítja, vagy nem szakszerűen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerűen használja termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelősség alól, nem a Vállalkozó okozta balesetből adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezű rongálásból eredő kárnál. Mentesül továbbá, ha a Megrendelő nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erős párakicsapódás, vakolásból eredőhibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszíneződések esetén. Vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Megrendelő felé való teljesítés után keletkezett.

 

5. Panaszkezelés

 

Megrendelő a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: TORLAND-KER KFT. 9026 Győr, Tőzike u. 3. munkanapokon 8:00-16:00 óra között. E-mail:info@torland.hu

 

6. Jogviták

 

a. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF 1/e vagy 1/f pontban írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Amennyiben a Megrendelő és Vállalkozó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Megrendelő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panaszelbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

Megrendelő lakóhelye (tartózkodási helye) alapján illetékes békéltető testületekhez is fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen ÁSZF 1/e, 1/f pontjában írt megrendelés szabályai illetőleg a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.

 

 

TORLAND-Ker Kft.

 

Kelt: Győr, 2023.01.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORLAND-KER KFT.

9026 Győr, Tőzike u. 3. • Tel.: +36 30 5450022 • E-mail: info@torland.hu

Bank::10403356-49555350-53481012 • Adószám: 13569596-2-08

 

 

MEGRENDELÉS MENETE RÖVIDEN

Cégünknél a kerítések és kapuk megrendelése, fizetése, szállítása, beépítése a következő módon történik beépítéses megrendelés esetén:

 1. Ön árajánlatot kér cégünktől személyesen, telefonon,e-mailen vagy weboldalunkon keresztül. Weboldalon leadott rendelés esetén automatikus e-mail értesítést kap, igazolva, hogy kérését fogadtuk. Az értesítő nem minősül árajánlatnak, a benne felsorolt tételek és árak csak tájékoztató jellegűek!
 2. Szakértő kollégáink az elküldött adatok alapján elkészítik az árajánlatot és e-mailben vagy irodánkban személyesen átadják Önnek.
 3. Amennyiben ajánlatunk szimpatikus volt az Ön számára, kollegáinkkal előre egyeztetett időpontban amennyiben szükséges felmérjük a kerítést. / Terméktől függ: Lamellás, profilos/
 4. Az árajánlatból illetve a felmérési dokumentum alapján készül el a szerződés.
 5. Az Ön kerítésének és/vagy kapujának szállítása/gyártása akkor kezdődik meg, ha Ön elfogadta a megrendelő szerződést és befizette az előleget /30%/
 6. Amint az Ön által megrendelt termékek raktáron vannak, kollegáink jelentkeznek a szerződéskötéskor megadott elérhetőségek egyikén, és irodánk kiállítja a termékek végszámláját, amelyet elektronikus úton továbbít Önnek.
 7. A számlát a kiállítást követő 3 munkanapon belül Önnek ki kell egyenlítenie.
 8. A számla rendezése után irodánk leegyezteti Önnel a beépítés időpontját.
 9. Az előre egyeztetett időpontban a beépítést végző kollégák (továbbiakban Beépítő) a termékeket a beépítési címre kiszállítják és beépítik.

 

Cégünknél a kerítés és kapuk megrendelése, fizetése, szállítása vagy kiadása a következő módon történik beépítés megrendelése nélküli megrendelésnél:

 1. Ön árajánlatot kér cégünktől személyesen, telefonon, e-mailen vagy weboldalunkon keresztül. Weboldalon leadott rendelés esetén automatikus e-mail értesítést kap, igazolva, hogy kérését fogadtuk. Az értesítő nem minősül árajánlatnak, a benne felsorolt tételek és árak csak tájékoztató jellegűek!
 2. Szakértő kollégáink az elküldött adatok alapján elkészítik az árajánlatot és e-mailben vagy irodánkban személyesen átadják Önnek.
 3. Amennyiben ajánlatunkat elfogadja, az árajánlatból elkészítjük a megrendelő szerződést.
 4. Az Ön által megrendelt termékek szállítása/ gyártása akkor kezdődik meg, ha Ön elfogadta a megrendelő szerződést és befizette az előleget.
 5. Amint a megrendelt termékek raktáron vannak, kollegáink jelentkeznek a szerződéskötéskor megadott elérhetőségek egyikén, és irodánk kiállítja a termékek végszámláját, amelyet elektronikus úton továbbít Önnek.
 6. A számlát a kiállítást követő 3 munkanapon belül Önnek ki kell egyenlítenie.
 7. Az összeg megfizetésére irodánkban, készpénzben vagy előre utalással van lehetőség.
 8. A termékeket raktáraink előtti rakodási területen, szemrevételezés után veheti át. A végszámlát kérjük a termékek átvételénél bemutatni.
 9. Az árukiadás rakodást nem tartalmaz! A felrakodást és a szakszerű elszállítást Önnek kell biztosítania.
 10. A beépítés nélküli házhozszállítás lerakodást nem tartalmaz! A lerakodást Önnek kell biztosítania a termékek súlyának, mennyiségének megfelelő felnőtt személlyel
Megoldások az Ön igényei szerint! Megoldások az Ön igényei szerint!
Megoldások az Ön igényei szerint!
Kérje ajánlatunkat.
Ajánlatkérés
Munkáinkból
Profilos 80*20 mm
Győr - Szabadhegy
Képgaléria
Aluzink lamellás kerítés
Győr - Szabadhegy
Képgaléria
További referenciák